Bài 26 Minano Nihongo

Bài 26 Minano Nihongo

Thời lượng:15 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà
Bài 15 Minano Nihongo

Bài 15 Minano Nihongo

Thời lượng:13 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà
Bài 14 Minano Nihongo

Bài 14 Minano Nihongo

Thời lượng:19 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà
Bài 13 Minano Nihongo

Bài 13 Minano Nihongo

Thời lượng:15 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà
Bài 12 Minano Nihongo

Bài 12 Minano Nihongo

Thời lượng:15 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà
Bài 11 Minano Nihongo

Bài 11 Minano Nihongo

Thời lượng:18 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà
Bài 10 Minano Nihongo

Bài 10 Minano Nihongo

Thời lượng:12 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà
Bài 9 Minano Nihongo

Bài 9 Minano Nihongo

Thời lượng:27 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà
Bài 8 Minano Nihongo

Bài 8 Minano Nihongo

Thời lượng:17 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà
Bài 7 Minano Nihongo

Bài 7 Minano Nihongo

Thời lượng:20 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà
Bài 6 Minano Nihongo

Bài 6 Minano Nihongo

Thời lượng:24 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà
Bài 5 Minano Nihongo

Bài 5 Minano Nihongo

Thời lượng:35 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà
Bài 4 Minano Nihongo

Bài 4 Minano Nihongo

Thời lượng:27 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà
Bài 3 Minano Nihongo

Bài 3 Minano Nihongo

Thời lượng:22 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà
Bài 2 Minano Nihongo

Bài 2 Minano Nihongo

Thời lượng:20 Phút
Giáo viên: Đỗ Thị Hà