ĐỀ THAM KHẢOTHPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ 2023

Thời gian: 00:00:00

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10:

Câu 11:

Câu 12:

Câu 13:

Câu 14: