ĐỀ THAM KHẢOTHPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÍ 2023

Thời gian: 00:00:00

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10:

Câu 11:

Câu 12:

Câu 13:

Câu 14:

Câu 15:

Câu 16:

Câu 17:

Câu 18:

Câu 19:

Tổng số câu hỏi: 19